เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
อำนาจหน้าที่

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

      1. มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ดังต่อไปนี้

(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

(2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

(8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

      การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้   

1. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา 6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 8. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 9. เทศพาณิชย์
5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร  

 

2. มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

บัญญัติให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

       ของบ้านเมือง

2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ
     และทางระบายน้ำ
18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม
     และที่จอดรถ

19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษา

        พยาบาล

4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
5. การสาธารณูปการ
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
6. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

       และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ

8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว

24. การจัดการ บำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน

       ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9. การจัดการศึกษา
25. การผังเมือง

10. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

       สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

       และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ

12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับ

       ที่อยู่อาศัย

28. การควบคุมอาคาร

13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

14. การส่งเสริมกีฬา

 

30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุน

       การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค

       และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

31. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น

       ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น