เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

        การคมนาคม การจราจร

                    เทศบาลตำบลจอหอเป็นชุมทางเส้นทางการคมนาคมที่สามารถเดินทางติดต่อไปยังตำบล  อำเภอ  และจังหวัดต่าง ๆ ได้มากมาย เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณประตูเข้า ออก ของจังหวัดนครราชสีมา  ทางด้านทิศเหนือไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชัยภูมิ  อุดรธานี  ขอนแก่น  ร้อยเอ็ด  มหาสารคาม  เป็นต้น

                   ถนนในเขตเทศบาลตำบลจอหอ  จำแนกออกเป็นถนนสายหลัก และสายย่อย  ถนนสายหลัก ได้แก่  ถนนมิตรภาพ  และถนนสุรนารายณ์  ซึ่งเป็นถนนสายหลัก ถนนสายย่อย เป็นถนนที่มีอยู่เดิม  ได้แก่ ถนนเจนจบทิศ  และถนนตามตรอก  ซอย  เป็นต้น

          ถนนภายในเขตเทศบาล

          บริการขนส่งสาธารณะ

          ทางรถยนต์  

เทศบาลตำบลจอหอ มีรถยนต์โดยสารวิ่งระหว่างอำเภอและจังหวัดต่าง ๆ มีทั้งรถตู้ รถสองแถว  รถโดยสารธรรมดา  และรถโดยสารปรับอากาศ ให้บริการรับ ส่ง   ผู้โดยสารตลอดวัน   โดยมีสถานีขนส่งแห่งที่  2  ซึ่งตั้งอยู่ที่  ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง  ห่างจากสำนักงานเทศบาลประมาณ  5  กิโลเมตร

นอกจากนี้ยังมีบริการขนส่งรถโดยสารประจำทางในเขตเทศบาลโดยรถโดยสารประจำทาง และ รถสองแถวขนาดเล็ก เช่น รถโดยสารธรรมดาสาย 4  วิ่งระหว่างโคกสูง   สถานีรถไฟชุมทางถนนจิระ  สาย 6 วิ่งระหว่าง  สี่แยกจอหอ เดอะมอลล์  เป็นต้น

          ทางรถไฟ

 ในเขตเทศบาลตำบลจอหอ ไม่มีสถานีรถไฟ แต่สามารถเดินทางไปยังสถานีรถไฟในตัวเมืองนครราชสีมาได้  3  แห่ง  คือ

1.       สถานีนครราชสีมา  เป็นสถานีใหญ่ของจังหวัด ตั้งอยู่บริเวณถนนมุขมนตรี

2.       สถานีบ้านเกาะ เป็นสถานีรถไฟที่มีขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่ ข้างวัดบ้านเกาะ

3.       สถานีชุมทางถนนจิระ  เป็นสถานีรถไฟที่มีขนาดเล็ก และความสำคัญรองลงมาจากสถานีนครราชสีมา  โดยมีเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผ่าน  2  สาย  คือ

                   -   สายกรุงเทพ อุบลราชธานี  ผ่านอำเภอปากช่อง  สีคิ้ว  สูงเนิน  เมือง  จักราช  ห้วยแถลง ฯลฯ  ระยะทางประมาณ  575  กิโลเมตร

                   -   สายกรุงเทพ หนองคาย  ผ่านอำเภอปากช่อง  สีคิ้ว  สูงเนิน  เมือง  โนนสูง  คง  บัวใหญ่  ฯลฯ  ระยะทางประมาณ  624  กิโลเมตร

          สวนหย่อม และสวนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลจอหอ

 

ที่มา : กองช่าง   (ข้อมูล  ณ เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2558)

       การไฟฟ้า

     ภายในเขตเทศบาลตำบลจอหอ  ใช้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมาเพื่อติดตั้ง ซ่อมแซม ให้แสงสว่างตามถนน ตรอก ซอย ในเขตเทศบาล และพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ  ให้มีไฟฟ้าสาธารณะไว้บริการประชาชนที่สัญจรไปมา  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่   ครอบคลุมถนน  180  สาย   มีจำนวนครัวเรือน  (ในเขตเทศบาล)  ที่ใช้บริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา  มีจำนวน  8,382  ครัวเรือน 

       การประปา

           ปัจจุบันระบบประปาภายในเขตเทศบาลมีการประปาส่วนภูมิภาค นครราชสีมา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลในการจำหน่ายน้ำให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาล และใกล้เคียง  มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปาในเขต  5,900  ครัวเรือน ปริมาณน้ำผลิตที่ใช้ทำประปา 625,679 ลูกบาศก์เมตร/เดือน  

น้ำจ่าย  60,060  ลูกบาศก์เมตร/เดือน

          ที่มา :   สำนักงานประปานครราชสีมา  (ข้อมูล ณ  27  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558)

       การสื่อสารและโทรคมนาคม

                    การให้บริการด้านการสื่อสารในเขตเทศบาลตำบลจอหอ  อยู่ในความรับผิดชอบของที่ทำการไปรษณีย์จอหอ  จำนวน  1  แห่ง  มีการให้บริการหลายประเภท  เช่น  บริการรับ ส่งจดหมาย  ธนาณัติ

บริการไปรษณีย์ด่วน ( EMS )  โทรเลข  รับชำระค่าโทรศัพท์   ค่าไฟฟ้า  ค่าน้ำประปา  ต่อทะเบียนรถ 

ต่อประกันภัยตาม พ.ร.บ. ค่าเบี้ยประกัน  ฯ ลฯ

                   นอกจากนี้งานประชาสัมพันธ์    กองวิชาการและแผนงาน    เทศบาลตำบลจอหอ  ได้จัดทำวารสารเทศบาลตำบลจอหอ  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของเทศบาลพร้อมติดตั้งเครื่องส่งกระจายเสียงระบบไร้สายไว้บริการเสนอข่าวสารต่าง ๆ  แก่ประชาชน  และสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสารได้จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  ผ่านทางสถานีเสียงไร้สายของเทศบาลได้อีกด้วย

                   ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทศบาลตำบลจอหอ  ได้จัดทำเว็บไซต์ของเทศบาล ชื่อ  www.johocity.go.th   ไว้เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ของเทศบาล   พร้อมเปิดให้บริการ

อินเตอร์เน็ตฟรีตามโครงการอินเตอร์เน็ตตำบลเพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการได้ทุกวันในเวลาราชการ