เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
กองช่าง

 
นางนิตยา พ่วงศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
 ฝ่ายการโยธา
งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   
 นายสมาน  มากมูล
นางยุพาพร พิทักษ์วงศ์
สมศักดิ์  สิทธิกลาง นางสาวปิยวรา หมายแก้วกลาง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 งานวิศวกรรมโยธา
งานสาธารณูปโภค

 งานบริหารทั่วไป

นายเฉลิมพล ทองสุข
นายเต็มยศ  แสนมั่น

นางจิดาภา อินทรกำแหง
วิศวกรโยธา
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายเลขกุล ทวีกุล
-ว่าง-

นางสาวกรรณิกา  นาอ้น
นายช่างโยธาอาวุโส
นายช่างโยธา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน