เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
กองช่าง

 
นางนิตยา พ่วงศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
 ฝ่ายการโยธา
งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   
 นายสมาน  มากมูล
นางยุพาพร พิทักษ์วงศ์
สมศักดิ์  สิทธิกลาง นางสาวปิยวรา หมายแก้วกลาง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 งานวิศวกรรมโยธา
งานสาธารณูปโภค

 งานบริหารทั่วไป

นายเฉลิมพล ทองสุข
นายเต็มยศ  แสนมั่น

นางจิดาภา อินทรกำแหง
วิศวกรโยธา
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายเลขกุล ทวีกุล
นายเติมพงศ์  จันทร์เหลา

นางสาวกรรณิกา  นาอ้น
นายช่างโยธาอาวุโส
นายช่างโยธา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน