เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
กองคลัง

 
 นายกิตติพงศ์   เรืองแสง
 ผู้อำนวยการกองคลัง
ฝ่ายบริหารงานการคลัง 
ฝ่ายพัฒนารายได้
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย นางภัชรินทร์  การถาง นางสุเมทสา  พิสุตปัญญาทร
-ว่าง-
นางสาวดวงใจ ตาลน้อย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานการเงินและบัญชี
งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานพัสดุและทรัพย์สิน
งานบริหารงานทั่วไป
-
นางสาวณวพร  สิงห์วรรณรัตน์ นางสาวอัญพัชญ์ พงศ์ภมรวัฒน์
นายสาโรช เพ็งประเสริฐ นางสาวธัญญารัตน์ ดิษบุนทด 
นางสาวกัญญาณัท ขวาไทย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
-ว่าง-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน