เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายเสรี   ไชยกิตติ
นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ
โทร. 061-1139669
   
นางสาวธนัชพรรณ พัฒน์จินากูล 
นางสาววรนุช  แก่นสันเทียะ
รองนายกเทศมนตรีตำบลจอหอ   
รองนายกเทศมนตรีตำบลจอหอ
โทร.061-0193100
โทร.063-8989699
 
 นางสาวหนึ่งธิดา แซ่อึ้ง
 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลจอหอ
โทร.063-8989699

นางประไพ  เสงี่ยม
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลจอหอ
โทร.098-2349516