เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
 


ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567


ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลจอหอ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

2024-07-17
2024-07-17
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-24
2024-06-21
2024-06-12
2024-05-30
2024-05-30
2024-05-28