เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ จำวน 7 ราย


วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายเสรี ไชยกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ มอบหมายให้ นางสาวธนัชพรรณ พัฒน์จินากูล และ นางสาววรนุช แก่นสันเทียะ รองนายกเทศมนตรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ จำวน 7 ราย ประกอบด้วย

1. นางนฤมล พื้นพรม บ้านเลขที่ 326 หมู่ที่ 1

2. นางเสงี่ยม รวงกระโทก บ้านเลขที่ 153 หมู่ที่ 3

3. นางสาววิไลพร แก้วโปร่ง บ้านเลขที่ 164 หมู่ที่ 3

4. นายสมทบ ปั้นอิ่ม บ้านเลขที่ 253 หมู่ที่ 3

5. นางสุภารัตน์ การินทร์ บ้านเลขที่ 158/5 หมู่ที่ 3

6. นางแจ๋ว พุฒกลาง บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ 4 ตำบลจอหอ

7. นายช่วย ซำโพธิ์ บ้านเลขที่ 122 หมู่ที่ 4

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563

2024-07-17
2024-07-17
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-24
2024-06-21
2024-06-12
2024-05-30
2024-05-30
2024-05-28