เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
 


โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2566


ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลจอหอ จัดอบรมโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ผู้สูงวัยได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขภาพท้ั้งเรื่องอาหาร และการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย โดยมีนางสาวธนัชพรรณ พัฒน์จินากูล รองนายกเทศมนตรีตำบลจอหอ เป็นประธานในการเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 12 (จอหอ) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในคร้ั้งนี้

2024-02-15
2024-02-14
2024-01-16
2024-01-15
2024-01-09
2024-01-08
2024-01-03
2023-12-28
2023-11-28
2023-11-22