เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
 


โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2566


ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลจอหอ จัดอบรมโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ผู้สูงวัยได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขภาพท้ั้งเรื่องอาหาร และการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย โดยมีนางสาวธนัชพรรณ พัฒน์จินากูล รองนายกเทศมนตรีตำบลจอหอ เป็นประธานในการเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 12 (จอหอ) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในคร้ั้งนี้

2023-05-30
2023-04-28
2023-04-26
2023-03-30
2023-03-28
2023-02-27
2023-01-17
2023-01-17
2022-11-10
2022-09-02