เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
 


การประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2565- 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2


ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจอหอ จัดประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 และคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเทศบาลตำบลจอหอ

2023-05-30
2023-04-28
2023-04-26
2023-03-30
2023-03-28
2023-02-27
2023-01-17
2023-01-17
2022-11-10
2022-09-02