เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
 


การประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2565- 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2


ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจอหอ จัดประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 และคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเทศบาลตำบลจอหอ

2023-11-28
2023-11-22
2023-11-07
2023-10-12
2023-10-12
2023-09-20
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-14
2023-08-29