วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2566
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซักผ้าคลุมโต๊ะ(สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องผสมสัญญาณเสียงและไมค์ประชุมไร้สาย) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อ) จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ 2 บาน) จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง