วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.พ. 2567
จ้าง่ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กท 3928 นครราชสีมา จำนวน ๑ คัน (กองช่าง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซักผ้าคลุมโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน จกย 582 นครราชสีมา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าจากท่อเดิมปากทางสุรนารายณ์ ซอย 12 ถึงทางเข้าสำนักงานตำรวจสื่อสาร หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.พ. 2567
จ้างจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศชั้นหนึ่ง ชนิดสองชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่งพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๑ คัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการด้านการพัฒนา เทศบาลตำบลจอหอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศชั้นหนึ่ง ชนิดสองชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่งพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๑ คัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการด้านการพัฒนา เทศบาลตำบลจอหอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบคลองชลประทานฝั่งซ้าย บ้านระกาย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัส ๔๑๖-๖๐-๐๑๐๑ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ รหัส 442-61-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง